Dokumenty

Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři školy:

Výroční zpráva za rok 2017/2018
Rozpočet školy na rok 2019

Školní řád ZŠ
Školní řád MŠ

Vnitřní řád školní družiny

ŠVP ZŠ Toužim – Prakticky do života I.
– určen pro žáky 8. – 9. ročníku s LMP

ŠVP ZŠ Toužim – Prakticky do života 
– zpracován podle RVP ZV
– zahrnuje I. a II.stupeň ZŠ, vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, ŠVP pro předškolní vzdělávání (přípravná třída), ŠVP pro školní družinu

ŠVP pro předškolní vzdělávání DOMEČEK

Úřední deska
Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů správních orgánů a soudů. Také k doručování veřejnou vyhláškou ve smyslu § 25 správního řádu. Veřejně přístupná musí být nepřetržitě a vedena je zásadně ve dvojí podobě zároveň, fyzické i elektronické. Obsah musí být shodný, veškeré dokumenty, které podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na „fyzické, tak na elektronické úřední desce. Fyzická deska musí být veřejně přístupná a čitelná 24 hodin denně. Musí tedy být většinou osvětlena. K elektronické, dálkově přístupné verzi nesmí být přístup podmíněn znalostí jakéhokoli hesla.

§ 26 Úřední deska
(1) Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na fyzické osoby, které vykonávají působnost správního orgánu, s výjimkou podnikajících fyzických osob, u nichž výkon této působnosti souvisí s předmětem podnikání.
(3) Není-li správní orgán schopen zajistit zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup podle odstavce 1, uzavře osoba uvedená v § 160 odst. 1, jejíž je tento správní orgán součástí, s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo, veřejnoprávní smlouvu (§ 160) o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Nedojde-li k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 3, postupuje se v případě obecního úřadu podle zvláštního zákona.18) V případě jiného správního orgánu rozhodne nadřízený správní orgán, že pro něj bude tuto povinnost vykonávat sám nebo že jejím vykonáváním pověří jiný podřízený věcně příslušný správní orgán ve svém správním obvodu. Rozhodnutí nadřízeného správního orgánu se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který povinnost neplnil.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zveřejňované informace
a)     doručování veřejnou vyhláškou ve smyslu § 25 správního řádu,
b)     informace o povinném subjektu:
Název povinného subjektu
Důvod a způsob založení
Organizační struktura
Kontaktní spojení (adresa poštovní, elektronická, telefony, fax, internetové stránky, úřední hodiny)
Bankovní spojení
IČ, DIČ
Dokumenty (seznam hlavních dokumentů, rozpočet)
Místo a způsob, jak získat informace
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutím
Seznam používaných formulářů, způsob a místo, kde je lze získat
Popisy postupů – návody na řešení životních situací
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
Úhrady za poskytování informací (sazebník)
Licenční smlouvy
Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.